Candidates applications

Personal information
*
*
*
* ✓ OK
Current place of employment
*
*
Curriculum Vitae Please upload your CV.
CV
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB. *
Upload more files
Letter of application
Attachment 1
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Attachment 2
No file selected Accepted file formats are: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maximum file size is 4 MB.
Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w toku rekrutacji

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy aplikujących kandydatów, wyrażających chęć zgłoszenia aplikacji, w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez firmę Carpenter Consulting Sp. z o. o., o następujących kwestiach:

Kto będzie Administratorem Państwa danych osobowych?

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Carpenter Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, NIP: 5272558084. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000291111. Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł. (dalej: Administrator).
2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez Carpenter Consulting Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować do Administratora na adres: dpo@carpenterconsulting.pl

W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej Państwa dane osobowe będą przetwarzane? 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu: 
a. realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), 
        b. prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami (podstawa prawna: 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). 

4. Decydując się na umieszczenie: 
        a. zdjęcia w CV, wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
        b. adresu email i/lub numer telefonu, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu kontaktu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na potrzeby konkretnej lub przyszłych rekrutacji. 
5. Wyrażenie zgód, które opisujemy powyżej jest całkowicie dobrowolne i nie będzie stanowiło przyczyny odmowy zatrudnienia. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgody można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres email Administratora: dpo@carpenterconsulting.pl  

Komu będziemy udostępniali Państwa dane osobowe? 

6. Odbiorcami Danych mogą być zewnętrzne podmioty zlecające projekty rekrutacyjne (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) .
7. Państwa dane będą przekazywane naszym dostawcom: usług hostingowych oraz platformy do zarządzania procesami HR, w oparciu o zawarte umowy. Carpenter Consulting Sp. z o.o. zadbał, aby dostawcy dostarczyli gwarancję wysokiego poziomu ochrony danych osobowych. 
8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich. 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora? 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państw prawo do: 
a. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO), 
b. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO), 
c. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO), 
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO), 
e. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO), 
f. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO), 
g. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
10. Powyższe mogą Państwo wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego poprzez kontakt e-mailowy pod adresem dpo@carpenterconsulting.pl  
11. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
12. Administrator nie będzie w oparciu o Państwa Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania. 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe? 

13. Dane osobowe gromadzone w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji będziemy przetwarzać do momentu jego zakończenia. O zakończeniu rekrutacji i usunięciu danych poinformujemy Państwa drogą mailową. Z kolei dane osobowe przetwarzane w oparciu o dobrowolnie otrzymaną zgodę na przyszłe rekrutacje, będą przetwarzane przez okres 3 lat. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one niezwłocznie usunięte.
14. Po upływie terminu 3 lat, Pani/Pana dane będziemy przetwarzali dodatkowo 2 lata na potrzeby związane z przyjęciem Pani/Pana skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi (art. 6 ust. pkt. 1 lit. a RODO).

Information on the processing of your personal data in the course of recruitment (GDPR)

Based on Article. 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27.04.2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection) (Journal of Laws of the EU, No. L. of 2016, No. 119, page 1) - further on GDPR, we inform applicants who are willing to submit applications in the recruitment processes ordered by the Administrator to Carpenter Consulting Sp. z o. o., on the following issues:

Who will be the Administrator of your personal data?

1. The administrator of your personal data will be Carpenter Consulitng Sp. z o. o. with headquarters in Warsaw 00-124, Rondo ONZ 1, NIP: 5272558084, registered in National Court, KRS 0000291111 (called: Administrator).
2. Any questions regarding the method and scope of processing by Carpenter Consulting your personal data and the scope of your rights, you can send to the Administrator at the address: dpo@carpenterconsulting.pl   

For what purpose and on what legal basis will your personal data be processed?

3. The aim of processing your presonal data is as follows:
a. fulfilling particular recruitment process (legal basis: 221 § 1 of the Labor Code in relation to Article 6 paragraph 1 point c of the GDPR)
b. fulfilling future recruitment processes on the position similar, identical or other in accordance with qualifications  (legal basis: 221 § 1 of the Labor Code in connection with Article 6 (1) (ai c. of the GDPR)
4. By deciding to put a photo on your CV, you consent to the processing of image data (legal basis: 222 §1 of the Labor Code in relation to Article 6 paragraph 1 letter a) and the GDPR ordered by the Administrator.
5. By placing an email address and / or telephone number, you consent to the processing of data by the Administrator in order to contact you (legal basis: Article 6 paragraph 1 letter a) for current recruitment ordered by the Administrator.
6. The expression of consents described above is completely voluntary and will not constitute a reason for refusal to work. At the same time, we would like to inform you that consent can be withdrawn at any time by sending information to the Administrator's email address: dpo@carpenterconsulting.pl  

Who will we share your personal information with?

7. Data Recipients may be entities providing recruitment services to the Administrator (legal basis: Article 6 (1) letter f) of the GDPR).
8. Your data will be provided to suppliers: hosting services and platforms for managing HR processes, based on concluded agreements. Carpenter Consulting Sp. z o.o. made sure that suppliers provided a guarantee of a high level of protection of personal data.
9. We will not transfer your personal data to third countries.

What rights do you have in relation to the processing of personal data by the Administrator?

10. In connection with the processing of your personal data, you have the right to:
a. access to the Data (in accordance with article 15 of the RODO),
b. request correction of Data (in accordance with article 16 of the RODO),
c. request to delete Data (in accordance with article 17 of the RODO),
d. requests to limit the processing of Data (in accordance with Article 18 of the RODO),
e. to raise objections in the case of data processed on the basis of the Administrator's legitimate interests (in accordance with article 21 of the RODO),
f. transfer of Data (in accordance with article 20 of the RODO),
g. withdrawal of the consent given to the processing of Data at any time. Withdrawal of consent does not affect the legality of the processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal.
11. The above may be carried out by submitting an appropriate statement to the Administrator sent to the following address: dpo@carpenterconsulting.pl  
12. In connection with the processing of Personal Data, you have the right to submit a complaint to the supervisory body.
13. The Administrator will not make automated decisions based on your Data, including profiling.

How long will we process your personal data?

14. Personal data collected to implement the current recruitment process, will be processed until its completion. We will inform you by e-mail about the completion of recruitment and deletion of data. In turn, personal data processed on the basis of voluntarily obtained consent for future recruitment, will be processed for a period of 3 years. In the event of withdrawal of consent for the processing of personal data, they will be deleted immediately.
15. After the lapse of 3 years, your data will be processed for an additional 2 years for the purposes of accepting your complaint, claim, consideration and referral (Article 6 paragraph 1 point a).